52.300 TORBA ÇİMENTO MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR.
 
Madde 1-İdarenin                                         
 
a) Adı
: Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
: İhsaniye Mah. Fatih Cad. No: 89 Kat: 2
c) Telefon Numarası
: 0 454 318 20 01
d) Fax Numarası
: 0 454 318 20 01
e) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: www.bulancak.gov.tr
 
Madde 2-İhale Konusu Mal alım işinin
 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı
: Çimento Malzemesi Mal Alımı
  (Nakliye Dahil Yerine Teslim) – 52.300 Torba
b) Teslim yeri
: Birim Teklif Cetvelindeki Bulancak İlçesine bağlı köyler
c) Teslim tarihi
: Yüklenici ihtiyaç listesinde belirtilen malzemeleri sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30/11/2017 tarihine kadar birim teklif cetvelinde belirtilen köylere teslim edecektir.
 
3-İhalenin      
 
a) Şekli
: Köylere Hizmet Götürme Birliğinin İhale
  Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince
  AÇIK İHALE USULÜ
b) Yapılacağı Yer                                            : Bulancak Kaymakamlığı 3.Kat
                                                                      Kaymakam Makam Odası
c)  Tarih ve Saat                                            : 20/04/2017 Perşembe Günü, Saat : 10:00
 
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine elden verilecektir. Posta, iadeli taahhütlü ve kargodan verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 
4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e),  (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
 
4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
4.8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup, yerli istekli olduğuna ilişkin belgeler.
 
4.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
4.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
 
4.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
 
4.12. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.13. Mesleki ve Teknik yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
 
5. İhale dokümanı Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir ve doküman bedeli 750,00.TL (Yediyüzelli TL.) birliğin Bulancak Halkbankası 05000015 nolu hesabına yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.  
 
6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. Geçici teminat süreleri teklif geçerlilik sürelerinin bitiminden en az 30 (otuz) gün olacaktır.
 
8. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktar üzerinden geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde 05000015 nolu Bulancak Halkbankası şubesindeki hesaba TL olarak yatıracaklardır.
 
10. Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.  
 
11. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhsaniye Mah. Fatih Cad. No: 89 Kat:2 Bulancak/GİRESUN adresine elden teslim edilmelidir.
 
12. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
13. Birliğimiz 2886, 4734 ve 4735 sayılı ihale yasasına tabi değildir. Bu ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
T.C.
BULANCAK İLÇESİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
Niyazi ULUGÖLGE
Kaymakam
Birlik Başkanı